lovebet8新闻网 网站广告刊例
 
 

 > 首页广告刊例

广告形式
尺寸(px)
价格/每周
价格/每月
顶部通栏(A-b1)
980 x 60
18000/幅
68000/幅
顶部下拉伸缩式
980 x 300
50000
180000
对联式
100 x 200 x2
25000
80000
A区主广告(A-F1)
570 x 80
20000
70000
A区图片广告(A-B1)
165 x 80
10000
35000
A区条状广告(B3\B4\B5)
740 x 40
8000/幅
30000/幅
A区文字链接
24字节(12个汉字)以内
10000
35000
A区通栏广告
980 x 70
40000
140000
B区按钮广告(b1/b2)
280 x 60
10000/幅
35000/幅
B区按钮广告(B-b3)
280 x 60
8000
30000
B区横幅(B-b4)
660 x 80
8000
30000
B区横幅(B-b5)
300 x 80
5000
20000
 > 网站其它广告
专题制作
单页面
5万
手机报推广
单次
1万
视频制作
30秒
1万
老城根专题推广
一周
4万
线下活动组织
单次
2万

 > 内容页广告刊例

广告形式
尺寸(px)
价格/每周
价格/每月
顶部通栏(A-b1)
980 x 60
5000/幅
18000/幅
对联式(2边)
100 x 300 x2
20000
70000
正文下方(A-b2)
650 x 60
3000
10000
右侧橱窗广告
260 x 260
/
60000